© 2020 by Kiki Chinese Restaurant, 99 West Main St., Goshen, NY 10924. (845) 291-1000. Designed by MyDIGITALLY.com